Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

ART. I Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si

completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,a) substante aflate sub control national – drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I – IV

care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, prin

inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea

acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii”.

2. In Tabelul nr. I, dupa substanta TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine se introduc urmatoarele plante si substante:

,,BZP (benzilpiperazina)
CPP (clorofenilpiperazina)
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il)fenol
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il)fenol
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il)fenol
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il)fenol
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil)propan-2-amina
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona
Indanylamphetamine
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanona
4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)propan-1-ona
Oripavina
Toate speciile din genul Psilocybe
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
Beta-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)propan-1-ona
Beta-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-ona”
3. In Tabelul nr. II, dupa substanta 2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

se introduce urmatoarea substanta:

,,Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan”
4. In Tabelul III, dupa substanta ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = alfa]

pyridin-3-acetamide se introduc urmatoarele plante si substante:

Acid ibotenic
Amanita muscaria (L:Fr.) Lam.
Amanita pantherina
Amida acidului lisergic
Toate speciile din genul Argyreia
7-hidroximitragynina
Ibogaina
Ketamina
Muscimol
Mitragyna
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
Nitrit de amil
Nymphaea caerulea Sav.
Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
Salvinorin A-F
Salvia divinorum Epling & Játiva
Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”
5. In Tabelul IV, dupa substanta Toluene, se introduce urmatoarea substanta:

,,Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona”

Art. II Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante

si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial nr. 1095 din 5 decembrie 2005, Partea I, cu completarile

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera d), se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

,,d1) plante si substante aflate sub control national – termen desemnand plantele si substantele cu

proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art.

8, alin. (3);”

2. La articolul 8, dupa alineatul (2), se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul

cuprins:

,,(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive,

prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea ,,Plante si substante aflate sub control

national” din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.”

(4) Sectiunea ,,Plante si substante aflate sub control national” se actualizeaza ori de cate ori este

necesar, prin hotarare a guvernului.”

3. La Tabelul I din Anexa la lege, dupa sectiunea PSIHOTROPE se introduce o noua sectiune, denumita PLANTE

SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL, cu urmatorul cuprins:

,,PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

Acid ibotenic
Amanita muscaria (L:Fr.) Lam
Amanita pantherina
Amida acidului lisergic
Toate speciile din genul Argyreia
BZP (benzilpiperazina)
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil)propan-2-amina
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
CPP (clorofenilpiperazina)
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il)fenol
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il)fenol
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il)fenol
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il)fenol
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona
Indanylamphetamine
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanona
4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)propan-1-ona
Muscimol
Nymphaea caerulea Sav.
Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
Toate speciile din genul Psilocybe
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)propan-1-ona
β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-ona”
4. La Tabelul II din Anexa la lege, dupa sectiunea PSIHOTROPE se introduce o noua sectiune, denumita PLANTE

SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL, cu urmatorul cuprins:

,,PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

Ibogaina
Ketamina
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
7-hidroximitragynina
Mitragyna
Salvia divinorum Epling & Játiva
Salvinorin A-F
Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”
5. La Tabelul III din Anexa la lege, dupa sectiunea PSIHOTROPE se introduce o noua sectiune, denumita

PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL, cu urmatorul cuprins:

,,PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan
Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona
Nitrit de amil”
Art. III (1) Proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute

la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale,

plantele si substantele pe care le detine, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei

ordonante de urgenta.

(2) In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea,

prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,

trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul

ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in

conformitate cu prevederile Legii 143/2000.

Update, substante interzise in Romania

2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamina,

Etcatinona= (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-ona,

JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanona,

JWH-073=Naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanona,

Metilendioxipirovalerona (MDPV),

Metilbenzilpiperazina (MBZP),

N,N-dialil-5-metoxitriptamina (5-MEO-DALT)

Dimetocaina (larocaina) =(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat.

Kos MosPolitie, sistem, coruptiecontrolul substantelor,droguri si plante,legea din romaniaGuvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta ART. I Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, litera a) se...Totul despre canepa si intrebuintarile ei in nutritie, constructie, medicina si nu numai